ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η NAMALAB Α.Ε. έχει αναπτύξει και εφαρμόζει σύστημα ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025

και είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ ΑΕ), με αρ. πιστοποιητικού 850.

πιστοποιητικό

διαπίστευσης

Το εργαστήριο λειτουργεί υπό την εποπτεία (άδεια) του Υπ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. / ΚΕΔΕ.

Άδεια

Βεβαίωση