ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΔΙΟ

Εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων

Επιτόπου δοκιμές

  • εδαφομηχανικής 

  • βραχομηχανικής

  • σκυροδέματος

  • ασφαλτικών

Οργανομετρήσεις

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Δοκιμές 

Λειτουργεί υπό την εποπτεία (άδεια) του ΥΠΥΜΕΔΙ / ΚΕΔΕ και είναι διαπιστευμένο από την ΕΣΥΔ Α.Ε.

ΜΕΛΕΤΕΣ

Μελέτες

  • Γεωτεχνικές

  • Στατικές

  • Εδαφομηχανικές / Βραχομηχανικές

  • Υδρογεωλογικές

  • Περιβαλλοντικές

Αξιολόγηση Ποιοτικού Ελέγχου

Σύμβουλοι Ποιότητας