ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ

ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΟΚΙΜΕΣ

Εδάφη

 • Δοκιμή φόρτισης εδαφών με πλάκα

 • Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας και ποσοστού συμπύκνωσης
  με την μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων

 • Δοκιμή διηθητικότητας

 • Δοκιμή DCP

Σκυρόδεμα

 • Έλεγχος εργασιμότητας (δοκιμή κάθισης & εξάπλωσης)

 • Ικανότητας διέλευσης (δοκιμή με δοχείο L)

 • Ικανότητας πλήρωσης (ρευστότητα, δοκιμή με χοάνη V)

 • Αντίσταση στην απόμιξη (δοκιμή σταθερότητας με κοσκίνιση)

 • Έλεγχος ακεραιότητας πασσάλων

Ασφαλτικά

 • Λήψη πυρήνων ασφαλτοτάπητα

 • Πυκνότητα ασφαλτομίγματος με την μέθοδο των ραδιοϊσοτόπων

 • Oλισθηρότητα οδοστρώματος

Κτήρια

 • Λήψη πυρήνων σκυροδέματος

 • Δοκιμή κρουσιμέτρου

 • Έλεγχος σκυροδέματος με υπερήχους

 • Ανίχνευση οπλισμού με ηλεκτρομαγνητικές μεθόδους

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚH ΕΡΕΥΝA

 • Δειγματοληπτικές γεωτρήσεις

 • Δοκιμή πρότυπης διείσδυσης SPT

 • Δοκιμές διαπερατότητας MAAG, LEFRANC, LUGEON
  (μέτρηση υδραυλικής αγωγιμότητας εδάφους)

 • Πενετρομετρήσεις CPT

 • Ερευνητικα φρέατα

ΟΡΓΑΝΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Εγκατάσταση εξειδικευμένων γεωτεχνικών οργάνων και λήψη ειδικών μετρήσεων πεδίου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής με σκοπό την παρακολούθηση του έργου, την ορθή λήψη αποφάσεων & την αποφυγή αστοχιών.

 • αποκλισιόμετρα

 • πιεζόμετρα

 • εξτενσιόμετρα

 • ρωγμόμετρα

 • μετρητές πίεσης

 

Λήψη, επεξεργασία και αξιολόγηση μετρήσεων

Ασημακοπούλου 7

ΤΚ 11524 Αθήνα

Τηλ.: 210 6982855

Fax:  210 6982860

© 2016 NAMALAB