ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Προσδιορισμός φυσικών παραμέτρων

 • φυσική υγρασία

 • φαινόμενο βάρος εδάφους

 • ειδικό βάρος κόκκων

 • κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα & αερόμετρο

 • όρια Atterberg

 • περιεκτικότητα σε οργανικά

 

Δοκιμές συμπύκνωσης

 • προσδιορισμός βέλτιστης υγρασίας συμπύκνωσης
  και μέγιστης ξηρής πυκνότητας (δοκιμή Proctor)

 • φέρουσα ικανότητα, δοκιμή CBR

Προσδιορισμός μηχανικών παραμέτρων

 • δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης

 • τριαξονικές δοκιμές (UU, CD, CUPP)

 • άμεση διάτμηση (UU, CU, CD)

 

Δοκιμές συμπιεσομέτρου

 • δοκιμή στερεοποίησης

 • δοκιμή διόγκωσης

Δοκιμές διαπερατότητας

 • δοκιμή σταθερού φορτίου

 • δοκιμή μεταβλητού φορτίου

ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Προσδιορισμός φυσικών παραμέτρων

 • φυσική υγρασία

 • ειδικό βάρος και πυκνότητα

 • υδατοαπορροφητικότητα

 

Προσδιορισμός μηχανικών παραμέτρων

 • μοναξονική θλίψη

 • σημειακή φόρτιση

 • θλίψη κατά γενέτειρα (Brazilian test)

 • διατμητική αντοχή ασυνεχειών

 • σκληρότητα

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δοκιμές καταλληλότητας αδρανών υλικών για οδοστρωσία, σκυρόδεμα, κονίαμα

Προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων

 • αντοχή σε φθορά (Micro Deval)

 • αντοχή σε θρυμματισμό (Los Angeles test)

 • δείκτης στίλβωσης (PSV)

 • δείκτης απότριψης (AAV)

 • ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία)

 • αντίσταση αδρανών σε θερμική καταπόνηση

 • αντοχή μητρικού πετρώματος

 • θλίψη διαστασιολογημένων λίθων

 • κάμψη διαστασιολογημένων λίθων

 

Προσδιορισμός φυσικών ιδιοτήτων

 • φαινόμενη πυκνότητα & κενά αδρανών

 • κοκκομετρική ανάλυση

 • προσδιορισμός παιπάλης αδρανών

 • πυκνότητα & υγρασία απορρόφησης

 • προσδιορισμός σβώλων αργίλου & εύθρυπτων κόκκων αδρανών

 • δείκτης μορφής

 • δείκτης πλακοειδούς

 • συντελεστής ροής

 • ισοδύναμο άμμου

 • κυανό του μεθυλενίου

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Αντοχή δοκιμίων σκυροδέματος σε θλίψη

Μελέτες σύνθεσης

 

Προσδιορισμός αεροπεριεκτικότητας σκυροδέματος

Έλεγχος πρόσμεικτων σκυροδέματος

Ποιοτικός έλεγχος κονιαμάτων & ειδικών κονιαμάτων ferrocement

 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Προσδιορισμός ποσοστού ασφάλτου

Προσδιορισμός πρόσφυσης ασφαλτικού συνδετικού σε αδρανή υλικά

 

Μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματων

Μέτρηση αντιολισθηρότητας

Ασημακοπούλου 7

ΤΚ 11524 Αθήνα

Τηλ.: 210 6982855

Fax:  210 6982860

© 2016 NAMALAB