ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Προσδιορισμός υδαρότητας Casagrande

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Κοκκομετρική ανάλυση

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης

1/25
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διάτμηση βράχου

ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Αντοχή σε σημειακή φόρτιση

ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διάτμηση βράχου σε ασυνέχεια

ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διάτμηση βράχου

1/6
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ

Συσκευή απότριψης αδρανών AAV

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ

Συσκευή στίλβωσης αδρανών PSV

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ

Συσκευή απότριψης αδρανών AAV

1/16

ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Προσδιορισμός φυσικών παραμέτρων

 • φυσική υγρασία

 • φαινόμενο βάρος εδάφους

 • ειδικό βάρος κόκκων

 • κοκκομετρική ανάλυση με κόσκινα & αερόμετρο

 • όρια Atterberg

 • περιεκτικότητα σε οργανικά

 

Δοκιμές συμπύκνωσης

 • προσδιορισμός βέλτιστης υγρασίας συμπύκνωσης
  και μέγιστης ξηρής πυκνότητας (δοκιμή Proctor)

 • φέρουσα ικανότητα, δοκιμή CBR

Προσδιορισμός μηχανικών παραμέτρων

 • δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης

 • τριαξονικές δοκιμές (UU, CD, CUPP)

 • άμεση διάτμηση (UU, CU, CD)

 

Δοκιμές συμπιεσομέτρου

 • δοκιμή στερεοποίησης

 • δοκιμή διόγκωσης

Δοκιμές διαπερατότητας

 • δοκιμή σταθερού φορτίου

 • δοκιμή μεταβλητού φορτίου

ΔΟΚΙΜΕΣ ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Προσδιορισμός φυσικών παραμέτρων

 • φυσική υγρασία

 • ειδικό βάρος και πυκνότητα

 • υδατοαπορροφητικότητα

 

Προσδιορισμός μηχανικών παραμέτρων

 • μοναξονική θλίψη

 • σημειακή φόρτιση

 • θλίψη κατά γενέτειρα (Brazilian test)

 • διατμητική αντοχή ασυνεχειών

 • σκληρότητα

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Δοκιμές καταλληλότητας αδρανών υλικών για οδοστρωσία, σκυρόδεμα, κονίαμα

Προσδιορισμός μηχανικών ιδιοτήτων

 • αντοχή σε φθορά (Micro Deval)

 • αντοχή σε θρυμματισμό (Los Angeles test)

 • δείκτης στίλβωσης (PSV)

 • δείκτης απότριψης (AAV)

 • ανθεκτικότητα σε αποσάθρωση (υγεία)

 • αντίσταση αδρανών σε θερμική καταπόνηση

 • αντοχή μητρικού πετρώματος

 • θλίψη διαστασιολογημένων λίθων

 • κάμψη διαστασιολογημένων λίθων

 

Προσδιορισμός φυσικών ιδιοτήτων

 • φαινόμενη πυκνότητα & κενά αδρανών

 • κοκκομετρική ανάλυση

 • προσδιορισμός παιπάλης αδρανών

 • πυκνότητα & υγρασία απορρόφησης

 • προσδιορισμός σβώλων αργίλου & εύθρυπτων κόκκων αδρανών

 • δείκτης μορφής

 • δείκτης πλακοειδούς

 • συντελεστής ροής

 • ισοδύναμο άμμου

 • κυανό του μεθυλενίου

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Αντοχή σε θλίψη

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Δοκίμιο σκυροδέματος σε κυβική μήτρα

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Συντήρηση δοκιμίων

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Αντοχή σε θλίψη

1/9
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Μετρήσεις αντιολισθηρότητας

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Προσδιορισμός του ποσοστού ασφάλτου στο ασφαλτικό σκυρόδεμα

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Ηλεκτροκίνητος κόπανος Marshall

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ
ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ

Μετρήσεις αντιολισθηρότητας

1/3

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Αντοχή δοκιμίων σκυροδέματος σε θλίψη

Μελέτες σύνθεσης

 

Προσδιορισμός αεροπεριεκτικότητας σκυροδέματος

Έλεγχος πρόσμεικτων σκυροδέματος

Ποιοτικός έλεγχος κονιαμάτων & ειδικών κονιαμάτων ferrocement

 

ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Προσδιορισμός ποσοστού ασφάλτου

Προσδιορισμός πρόσφυσης ασφαλτικού συνδετικού σε αδρανή υλικά

 

Μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματων

Μέτρηση αντιολισθηρότητας