ΜΕΛΕΤΕΣ

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εύρεση νερού

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Γεωλογική αποτύπωση πρανούς

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Λήψη τεκτονικών μετρήσεων

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εύρεση νερού

1/4

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

 • γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων (οδοποιία, σιδηροδρομικό δίκτυο, υπόγειες εκσκαφές, θεμελιώσεις, φράγματα, αγωγοί φυσικού αερίου κλπ)

 • μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών προς πολεοδόμηση

 • γεωλογικές χαρτογραφήσεις

 • γεωλογική μελέτη για ΧΥΤΑ & ΧΑΔΑ

 • εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων υδατικών πόρων, πλημμυρών

 • υδρογεωλογικές μελέτες για εύρεση νερού

 • ​έκδοση αδειών υδρογεωτρήσεων

 • υδρογεωλογικές μελέτες διάθεσης-επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

 • υδρογεωλογική μελέτη για κοιμητήρια

 • αξιολόγηση γεωφυσικών ερευνών

ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Έλεγχος ευστάθειας πρανούς

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αξιολόγηση οδοστρωμάτων αεροδρομίων

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Γεωτεχνική τομή

ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Έλεγχος ευστάθειας πρανούς

1/3
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

Έλεγχος μελετών / υλικών παρεχόμενων από τον κύριο του έργου (ΚτΕ)

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

Επιθεωρήσεις

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

Επιθεωρήσεις

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

Έλεγχος μελετών / υλικών παρεχόμενων από τον κύριο του έργου (ΚτΕ)

1/5

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΕΣ

 • μελέτες θεμελίωσης κτηριακών & δομικών έργων

 • μελέτες χωματουργικών

     (ευστάθεια πρανών ορυγμάτων, έδραση επιχωμάτων, οπλισμένα επιχώματα)

 • μελέτες σταθεροποίησης & αποκατάστασης κατολισθήσεων

 • μελέτες αντιστηρίξεων

 • μελέτες σηράγγων

 • μελέτες λιμνοδεξαμενών & φραγμάτων

 • μελέτες ΧΥΤΑ & ΧΑΔΑ

 • μελέτες βελτίωσης εδαφών

     (χαλικοπάσσαλοι, δονητική συμπύκνωση, εξυγίανση, γεωσυνθετικά, jet grouting)

 • μελέτες οδοστρωμάτων οδών, αεροδρομίων, σιδηροδρομικών γραμμών

 • μελέτες στην όδευση δικτύων (αγωγοί φυσικού αερίου, ύδρευσης & αποχέτευσης)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • σύνταξη προγράμματος ποιότητας έργου (ΠΠΕ)

 • τήρηση ΠΠΕ

 • επιτόπου Μηχανικοί Ποιότητας

 • ανάπτυξη μεθοδολογιών - προγραμμάτων δοκιμών

 • τεχνικές εκθέσεις ποιοτικού ελέγχου

 • σύνταξη method statement

 • εργοταξιακό εργαστήριο

 • σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ