ΜΕΛΕΤΕΣ

ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εύρεση νερού

press to zoom
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Γεωλογική αποτύπωση πρανούς

press to zoom
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Λήψη τεκτονικών μετρήσεων

press to zoom
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Εύρεση νερού

press to zoom
1/4

ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ - ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

 • γεωλογικές μελέτες τεχνικών έργων (οδοποιία, σιδηροδρομικό δίκτυο, υπόγειες εκσκαφές, θεμελιώσεις, φράγματα, αγωγοί φυσικού αερίου κλπ)

 • μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας περιοχών προς πολεοδόμηση

 • γεωλογικές χαρτογραφήσεις

 • γεωλογική μελέτη για ΧΥΤΑ & ΧΑΔΑ

 • εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων υδατικών πόρων, πλημμυρών

 • υδρογεωλογικές μελέτες για εύρεση νερού

 • ​έκδοση αδειών υδρογεωτρήσεων

 • υδρογεωλογικές μελέτες διάθεσης-επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων

 • υδρογεωλογική μελέτη για κοιμητήρια

 • αξιολόγηση γεωφυσικών ερευνών

ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Έλεγχος ευστάθειας πρανούς

press to zoom
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Αξιολόγηση οδοστρωμάτων αεροδρομίων

press to zoom
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Γεωτεχνική τομή

press to zoom
ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΕΔΑΦΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Έλεγχος ευστάθειας πρανούς

press to zoom
1/3
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

Έλεγχος μελετών / υλικών παρεχόμενων από τον κύριο του έργου (ΚτΕ)

press to zoom
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

Επιθεωρήσεις

press to zoom
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

Επιθεωρήσεις

press to zoom
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΡΓΩΝ

Έλεγχος μελετών / υλικών παρεχόμενων από τον κύριο του έργου (ΚτΕ)

press to zoom
1/5

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ - ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΕΣ

 • μελέτες θεμελίωσης κτηριακών & δομικών έργων

 • μελέτες χωματουργικών

     (ευστάθεια πρανών ορυγμάτων, έδραση επιχωμάτων, οπλισμένα επιχώματα)

 • μελέτες σταθεροποίησης & αποκατάστασης κατολισθήσεων

 • μελέτες αντιστηρίξεων

 • μελέτες σηράγγων

 • μελέτες λιμνοδεξαμενών & φραγμάτων

 • μελέτες ΧΥΤΑ & ΧΑΔΑ

 • μελέτες βελτίωσης εδαφών

     (χαλικοπάσσαλοι, δονητική συμπύκνωση, εξυγίανση, γεωσυνθετικά, jet grouting)

 • μελέτες οδοστρωμάτων οδών, αεροδρομίων, σιδηροδρομικών γραμμών

 • μελέτες στην όδευση δικτύων (αγωγοί φυσικού αερίου, ύδρευσης & αποχέτευσης)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • σύνταξη προγράμματος ποιότητας έργου (ΠΠΕ)

 • τήρηση ΠΠΕ

 • επιτόπου Μηχανικοί Ποιότητας

 • ανάπτυξη μεθοδολογιών - προγραμμάτων δοκιμών

 • τεχνικές εκθέσεις ποιοτικού ελέγχου

 • σύνταξη method statement

 • εργοταξιακό εργαστήριο

 • σύνταξη ΣΑΥ - ΦΑΥ